ПРОЕКТ
Вноситься
Кабінетом Міністрів України
ЮА. ЯЦЕНЮК
“     ”                     2014 р.

Закон УкраЇни
Про внесення змін до статті 229 Кодексу
України про адміністративні правопорушення  
___________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 229 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:
1) у частині першій після слова “трамвай” доповнити словами “та метрополітен”, а слово “шостий” замінити словами “четвертий, шостий”;
2) частину другу доповнити пунктом 3 такого змісту:
“3) на пасажирському електротранспорті (метрополітен) — начальники станцій метрополітену, їх заступники, чергові по залу, чергові по станції метрополітену, контролери метрополітену (абзац четвертий статті 135).”.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
              Голова
Верховної Ради України